Doel

Evangelische basisschool de Morgenster heeft als doel leerlingen voor te bereiden op deelname aan de samenleving. Dit gebeurt ten eerste door het geven van goed onderwijs. We geloven dat de beste vorm van onderwijs verweven is met de wijsheid die komt van God de Schepper, die Zich bekend heeft gemaakt aan de mensen door Zijn Woord, Zijn Geest en door Zijn Zoon, Jezus Christus. Dat houdt praktisch in dat iedere leerkracht persoonlijk overtuigd is van de waarheid en de kracht van het evangelie en vervuld is met Gods liefde.
Van iedere werknemer op de Morgenster wordt verwacht dat hij of zij...

• gelooft in de Bijbel als het Woord van God, de Schepper van hemel en aarde;
• Jezus Christus volgt en daarvan blijk geeft in het dagelijks leven en werk;
• is aangesloten en betrokken bij een kerk of gemeente;
• de gaven en talenten van onze leerlingen met liefde en geduld helpt te ontwikkelen;
• in staat is goed onderwijs te kunnen verzorgen;
• zich voortdurend vakinhoudelijk blijft ontwikkelen;
• bereid en in staat is om in teamverband te werken en daarin een eigen bijdrage te leveren;
• indien zij samenleven dit als man en vrouw gehuwd doen.

Het doel van evangelisch onderwijs is dat ieder kind een persoonlijke relatie met God krijgt en vanuit die positie de verworven kennis ten dienste stelt aan de maatschappij.