Overblijven


Hierbij de  brief,  die u ontvangen hebt over de overblijf voor het schooljaar 2016-2017. Download Brief
Zie ook in  de schoolgids. 

 

Ouder- en kindadviseur


Vanuit het Samenwerkingsverband hebben wij een ouder- en kindadviseur op school. Voor onze school is dat Janny van de Staaij. Wanneer wij ons op school zorgen maken om uw kind, kunnen wij u voorstellen eens met de ouder- en kindadviseur te gaan praten. U kunt ook zelf een afspraak maken via de intern begeleider. Zij is meestal aanwezig op maandag en dinsdag
Er is wekelijks een kinderspreekuur voor groep 5-8. Kinderen mogen zelf aangeven dat zij daar gebruik van willen maken. De leerkracht of intern begeleider moedigen sommige kinderen aan om met Janny te spreken. De gesprekken tussen Janny en ouders of kinderen zijn vertrouwelijk.
De hulp van de adviseur is kortdurend. Wanneer u meer hulp nodig heeft dan wat zij kan geven, helpt zij u die hulp bij andere hulpverleningsinstellingen te krijgen. Het doel van de hulp is natuurlijk altijd dat het beter met uw kind gaat op school en thuis. U kunt Janny bellen op 06-46297686 of mailen naar J.v.d.Staaij@spirit.nl


Ouderavond en -markt


Elk jaar organiseren we meerdere algemene ontmoetingen met ouders. De data vindt u op de jaarplanner. De eerste ontmoeting vindt op een avond aan het begin van het jaar plaats. Er wordt dan in de groepen informatie gegeven over het komende schooljaar. Op vier andere avonden krijgt u informatie over verschillende thema’s.
Deze ontmoetingen zijn belangrijke momenten waarop het team en de ouders bij elkaar komen, samen zingen, bidden en praten over opvoeding en onderwijs. Wij laten op deze momenten zien waar wij op school mee bezig zijn. Wij verwachten van ouders dat zij betrokken zijn bij de school en daarom aanwezig zijn op deze ouder-ontmoetingsmomenten. Indien elke ouder hierin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt kunnen we samen werken aan een goede basis voor de ontwikkeling van elk kind.


Oudergebedsgroep


Al achtentwintig jaar hebben veel ouders tijd en energie gegeven om in groepjes of individueel te bidden voor de school. Als team ervaren we dit niet alleen als een groot voorrecht, ook is de noodzaak van voortdurende gebedsondersteuning maar al te vaak gebleken. Ook u kunt als ouder meehelpen aan deze ondersteuning en verdere opbouw van de school door mee te bidden. U kunt meedoen met de gebedsgroep, die 's morgens na aanvang van de lessen op school bij elkaar komt. Wanneer er een gebedsavond wordt georganiseerd kunt u dit lezen op de website.


Ouderbetrokkenheid


Op school ervaren we het als heel plezierig en belangrijk wanneer u betrokken bent bij school. Niet alleen is die betrokkenheid van belang voor het welbevinden en de leerprestaties van uw kinderen, ook is uw hulp bij de dagelijkse gang van zaken vaak onmisbaar. De school heeft veel mogelijkheden, waarbinnen u uw talenten en tijd kunt inzetten. Op de website bij de groepspagina en bij de ingang van de klas staan regelmatig oproepen voor hulp.
De werkgroep Ouderbetrokkenheid heeft als taak de school en de ouders te ondersteunen in de samenwerking en te onderzoeken hoe we de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten. De werkgroep wordt geleid door onze ouderconsulent Janine van der Plaat. Zij heeft vorig jaar een klassenouder-systeem opgezet en begeleidt dat.


Ouderbijdrage, de vrijwillige ouderbijdrage en overige kosten


Van de vrijwillige ouderbijdrage worden uitgaven gedaan, waarvoor de school geen geld krijgt van de overheid, maar die wel van belang zijn voor de ontwikkeling van de kinderen en voor een goede
sfeer op school. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 40,- per kind voor het hele schooljaar.
 

Overblijven, vrijwillig 


Bijna alle kinderen blijven tussen de middag op school. Het is geen verplichting. De kinderen mogen, als ze willen, naar huis om te eten. Kinderen tot en met 8 jaar horen hiervoor wel begeleiding te hebben. Een groot deel van onze leerlingen komt niet uit de directe omgeving van de school. Zij kunnen daarom niet makkelijk heen en terug naar huis. Voor de kinderen is het rustiger als zij op school blijven. Daarom willen we dit graag stimuleren: om dit voor meer kinderen mogelijk te maken is dit jaar het overblijfgeld verlaagd. Het overblijven is dus vrijwillig: wanneer een ouder echter de keuze maakt om een kind te laten overblijven, hoort daar het betalen van de overblijfbijdrage bij.
De leerkrachten eten met hun groep in de klas. Daarvoor of daarna spelen de kinderen buiten, onder begeleiding van de overblijfcoördinator Sherel Gesser en de overblijfmedewerkers. De kinderen die niet overblijven gaan in die tijd naar huis. Sherel is op elke overblijfdag aanwezig.
Kosten
Het overblijven kost eenmaal € 125,-per kind of tweemaal € 65,-
U kunt uitsluitend digitaal betalen

op rekeningnummer NL34 INGB 0005 9144 68 t.n.v. SEB de Morgenster.

Hoe betaalt u?
In twee keer:
U betaalt € 65,- voor het begin van het schooljaar, dus voor 29 augustus, en € 65,- voor 15 januari.
in één keer:
U betaalt € 125,- voor het begin van het schooljaar.
U betaalt voor maximaal drie kinderen tegelijk.

De financiën worden geregeld door Monique Visser.: moniquevisser@ebsdemorgenster.nl
Zij is elke dinsdagochtend aanwezig. Met vragen over de financiën kunt u bij haar terecht.
Wanneer niet betaald is, kan helaas geen gebruik worden gemaakt van het overblijven.
Wij verwachten dan dat u uw kind aan het begin van de pauze ophaalt en niet eerder dan vijf minuten voor het einde van de pauze weer op het schoolplein brengt.
Is uw inkomen op of onder bijstandsniveau dan kunt u bij de Gemeente een aanvraag doen voor een scholierenvergoeding. Zie ook bij Vergoeding.


Ouderconsulent

Voor de ondersteuning van de ouderbetrokkenheid hebben wij vanuit Swazoom een ouderconsulent op school: sarah Larbie. Zij verzorgt de thema-bijeenkomsten voor de groepen van de voorschool, 1 en 2. Verder begeleidt zij het maken van de verteltassen. U kunt haar bereiken op mailadres s.larbie@swazoom.nl.
Onze ouderconsulent Sherel Gesser organiseert en geeft leiding aan de klassenouders.

De OuderRaad (OR)


De ouderraad bestaat uit de klassenouders onder leiding van Janine van de Plaat en de penningmeester. De OR heeft als taken o.a.:
- het innen van de ouderbijdrage; het beheren en verantwoorden hiervan
- meewerken door hulp aan leerkrachten te verlenen – indien gewenst
- Deel uitmaken van het klassenouderteam bij het organiseren van (ouder)activiteiten
- bevorderen van ouderparticipatie