Passend Onderwijs

In deze download kunt u precies lezen wat passend onderwijs in gaat houden.
 

PBS

Op onze school hebben we alle regels in de school hangen, d.m.v. posters weten de kinderen precies waar ze aan toe zijn.  Dit heet (School Wide) Positive Behaviour Support. Wat houdt dat in?

Complimenten

SWPBS heeft als doel een veilig en positief schoolklimaat te creëren. Iedereen, kind en volwassene, vindt het fijn complimenten te ontvangen. Het schoolteam deelt ze dan ook graag uit. Dit doen ze door mondelinge complimentjes te geven, maar ook door het geven van zogenaamde armbandjes. Met deze armbanjes kunnen de kinderen sparen voor beloningen. Bijvoorbeeld een kwartiertje extra buitenspelen. Zo stimuleren we positief gedrag.


Gedrag

SWPBS legt de nadruk op het vertellen en versterken van gewenst gedrag. Vanuit de drie basiswaarden Verantwoordelijkheid, Respect en Veiligheid zijn voor iedere ruimte binnen en buiten het schoolgebouw afspraken gemaakt over gewenst gedrag. Bijvoorbeeld: de klaslokalen, gymzaal, hal en gangen.
Wanneer iemand zich niet aan deze afspraken houdt, krijgt diegene twee kansen om het goed te doen. Lukt dit niet, dan wordt de leerling gecorrigeerd op een manier die vooraf aan het kind verteld is. We noemen dit de reactieprocedure.

 

Meer weten over (SW)PBS?

Schoolwide-PBS is ontwikkeld in de Verenigde Staten.
Sinds een paar jaar wordt het ook toegepast op scholen in Nederland.
Meer inhoudelijke informatie kunt u krijgen in de workshops in het ouderlokaal,  in de nieuwsbrief of op de website van SWPBS-Nederland: www.swpbs.nl
 

Pesten

De Morgenster moet voor ieder kind een veilige plaats zijn. Gedurende het schooljaar besteden we voortdurend aandacht aan sociale vaardigheden en omgang met elkaar en hopen zo pestgedrag te voorkomen. Indien u echter merkt dat uw kind slachtoffer is van pesten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht van uw kind. Houdt het pesten na overleg met de leerkracht niet op, kom dan langs bij de directie. Samen met de ouders stelt de directie een traject op waarbij er geregeld contact is met de pester(s) en het slachtoffer en het pesten een halt wordt toegeroepen. Wij merken dat deze aanpak het pesten aanzienlijk vermindert.

Pestprotocol en no-blame methode.
Goed gedrag houdt ook in dat er goed met elkaar wordt omgegaan en pesten hoort daar beslist niet bij. De enorme impact van pesten op een kind is ons allemaal bekend. Wij noemen het pesten als een kind dat zo ervaart, ook al is het helemaal niet zo bedoeld door degene die pest. We gebruiken de no-blame methode. Dat wil zeggen dat een kind of een groep die pest, niet de schuld krijgt, wat pesten vaak blijkt te verergeren, maar dat er naar een structurele oplossing wordt gezocht. Zo doen we het:
Als een kind aangeeft zich gepest te voelen laat de leerkracht het tekenen en/of opschrijven hoe het zich voelt. Daarna stelt de leerkracht een gespreksgroepje samen. Daarin zitten de pester(s), kinderen die een positieve sociale invloed hebben en kinderen die niet pesten, noch er iets van zeggen.
Met deze kinderen wordt besproken dat het gepeste kind zich niet prettig voelt op school en bedacht hoe dit kan veranderen. Deze kinderen voelen zich verantwoordelijk en gaan actief bijdragen aan een fijnere schooltijd voor het gepeste kind, de pester ook!
Wanneer een kind een ander kind expres  pijn doet is dit niet aan de orde. Dan worden er andere maatregelen genomen, want dan moet er direct ingegrepen worden. En dan worden de ouders ook op gesprek uitgenodigd.
Wilt u lezen hoe het Pestprotocol eruitziet?  Het pestprotocl kunt  u lezen: PESTPROTOCOL

Passend onderwijs

We zijn bezig het beleid op passend onderwijs steeds verder te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen een doorgaande lijn van de groepen 1 tot en met 8 volgen. Wij geven les in verschillende instructieniveaus. Dit is zichtbaar in groepsplannen.
Op grond van de toetsresultaten en onderwijsbehoeften worden kinderen daarbij per vakgebied ingedeeld in drie niveaugroepen: groen, oranje, rood. De groene groep kan na een korte instructie zelfstandig aan het werk, de oranje en de rode groep krijgen de basisinstructie, waarna de oranje groep aan het werk gaat. De rode groep krijgt daarna nog verlengde instructie. Tussendoor komt de leerkracht bij alle leerlingen om te zien hoe de leerling werkt en deze waar nodig verder te helpen.


Passend aanbod

Vanaf groep 5 wordt duidelijk welke leerlingen ondanks eerdere hulp op meerdere gebieden verlengde instructie nodig blijven hebben. De leerling wordt breed in kaart gebracht, waarbij alle stimulerende en belemmerende factoren worden bekeken. De leerkrachten, de interne begeleider en de directie bespreken dit. Ons streven is dat elk kind meegaat met de groep. Hierbij wordt goed bekeken wat de leerling nodig heeft om te blijven ontwikkelen. Wanneer halverwege groep 7 blijkt dat een leerling echt niet meer mee kan met de groep en de verwachting is dat het met rekenen beter functioneert in een lagere groep gaan we nadenken of passend aanbod voor rekenen mogelijk is. Dit wordt eerst besproken met ouders. De uitstroomverwachting van deze leerlingen is meestal VMBO-B met leerwegondersteuning of Praktijkonderwijs.

PLUSKLAS

Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen die op alle leergebieden in de groene groep zitten eenmaal per week deelnemen aan de plusklas. Deze vlotte leerlingen kunnen de leerstof van de klas zelfs op hun eigen niveau meestal in minder tijd doorlopen en worden extra uitgedaagd in de plusklas. Uit de plusklas krijgen zij werk mee voor in de klas. Voor alle leerlingen wordt een vragenlijst ingevuld om eventuele onderpresterende kinderen die wel meer uitdaging nodig hebben er uit te halen. Deze leerlingen mogen ook naar de plusklas. 


Privacy van uw kind

Op school maken we veel foto’s voor de website. Soms willen ouders niet dat hun kind voor anderen herkenbaar in beeld komt.Om de leerkrachten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun professionaliteit maken wij af en toe filmopnames in de groepen. Deze beelden zijn voor intern gebruik, voor de leerkracht en de coach.
We verwachten van ALLE ouders dat ze zelf deze brief invullen en inleveren. 
 

Privacyfunctionaris

Mevrouw Alumbrana Flores Vergara Van Velzen
email: alumbrana@ebsdemorgenster.nl

PABO
Een Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO) heeft de taak leerkrachten op te leiden. Tijdens de vierjarige opleiding moeten studenten - naast de theorielessen - regelmatig stage lopen op de basisschool. Ze geven dan lessen in een groep, verkennen de schoolorganisatie en voeren korte onderzoeken uit. Tijdens het laatste jaar moeten zij vaak een langere periode zelfstandig les geven aan een groep. Daarbij ontvangen zij dan praktische begeleiding van de basisschool. De Morgenster is een samenwerkingsverband aangegaan met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), waarvan de meeste van onze stagiaires komen.

 

Peon

Als EBS de Morgenster zijn we verbonden aan PEON, een platform evangelisch onderwijs. Zie voor meer info: www.peon.nl